Oferta de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 - 2022 An şcolar 2019 - 2020 An şcolar 2020 - 2021
Clasa Filiera Profilul Specializarea Nr. de clase Nr. de locuri Prima
medie de admitere
Ultima medie de admitere Prima
medie de admitere
Ultima medie de admitere
Pregătitoare - - - 2 44 - - - -
a V-a - - - 2 51 - - - -
a IX-a Vocaţională Pedagogic Educator puericultor 1 24 - - 8,25 6,24
a IX-a Vocaţională Pedagogic Învăţător-educatoare 1 24 9,59 7,48 9,44 8,15
a IX-a Teoretică Uman Filologie 1 26 8,44 7,87 8,94 8,51
a IX-a Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 1 26 9,89 7,72 9,32 8,42
~ COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS BRĂILA ~
Admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2021 - 2022
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZĂRILE: ÎNVÂȚĂTORI-EDUCATOARE, EDUCATOR-PUERICULTOR,
INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ, MEDIATOR ȘCOLAR
(extras din MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 456 bis / 28.IV.2O21)

La învățământul liceal - filiera vocațională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului.
Fișa de aptitudini va conține:
tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice și fizice - și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: Limba și literatura română*), Educație vizuală, Educație muzicală, Educație fizică și sport;
media generală a claselor V - VIII la disciplinele: Limba și literatura română*), Educație vizuală, Educație muzicală, Educație fizică și sport;
media generală a claselor V - VIII la purtare;
calificativul - ADMIS / RESPINS la profilul Pedagogic.
Pentru a fi declarat ADMIS la profilul Pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie să aibă, în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: Limba și literatura română*), Educație vizuală, Educație muzicală, Educație fizică și sport, media generală a claselor V - VIII mai mare sau egală cu 6 (șase) și media generală la purtare a claselor V - VIII, 10 (zece).
Pentru admiterea în anul școlar 2021 - 2022 în învățământul liceal - filiera vocațională, profil pedagogic, toate specializările, comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial îndeplinesc atât atribuții privind completarea fișei de aptitudini și de transmitere a acesteia către unitatea de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, cât și atribuții privind completarea, semnarea și ștampilarea anexelor la fișele de înscriere și încărcarea informațiilor în aplicația informatică dedicată admiterii în învățământul liceal de stat, conform procedurii elaborate de către Comisia Națională de Admitere.
Acordarea calificativului ADMIS / RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fișa de aptitudini, în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unității de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la profilul pedagogic.
Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională, a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
Modelul fișei de aptitudini este stabilit de către Comisia Națională de Admitere și este transmis Comisiilor de admitere județene / a Municipiului București, până la data de 10 mai 2021.
Extras din Calendarul probelor de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a în învățământul liceal de stat, poate fi consultat aici.
Film de prezentare a Colegiului Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” Brãila ★

★ Afiș de prezentare ofertã educaționalã a Colegiului Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” Brãila ★